Ημαθία
Χώρος Θυσίας

Ο χώρος (μνημείο) όπου οι γυναίκες της Νάουσας έπεσαν στο ποτάμι Αράπιτσα (περιοχή Στουμπάνοι) στο ολοκαύτωμα της Νάουσας το 1822.
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience. By continuing to use the website, you agree to the Policy and the use of Cookies