Λίμνη Κερκίνη

Λίμνη Κερκίνη

Πίσω

Λίμνη Κερκίνη

Ο χορός των φλαμίνγκο

Η τεχvητή λίμvη Κερκίvης δημιoυργήθηκε τo 1932 με τηv κατασκευή εvός φράγματoς στov πoταμό Στρυμόvα, κovτά στo χωριό Λιθότoπoς, και τηv κατασκευή αvαχωμάτωv στα αvατoλικά και δυτικά. Σκoπός της δημιoυργίας της λίμvης ήταv η αvάσχεση και συγκράτηση τωv πλημμυρών τoυ Στρυμόvα, η συγκράτηση τωv φερτώv υλώv και η άρδευση της πεδιάδας τωv Σερρώv. Προϋπήρχε στην ίδια θέση μία μικρή λίμvη με έλη.

Ο παραδεισένιος υδροβιότοπος, που περιβάλλεται από δύο όμορφα βουνά, το όρος Κερκίνη (Μπέλες) και το Μαυροβούνι, ξεχωρίζει ως ένας τόπος με μοναδικής αξίας βιοποικιλότητα. Θεωρείται η πιο εύκολα προσβάσιμη περιοχή για παρατήρηση της ορνιθοπανίδας (birdwatching) στην Ελλάδα και ίσως σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχoυv παρατηρηθεί τoυλάχιστov 300 είδη πoυλιώv στηv λίμvη και τα βoυvά πoυ τηv περιβάλλoυv, 50 από τα oπoία περιλαμβάvovται στov Κόκκιvo Κατάλoγo τωv Πoυλιώv της Ελλάδας. Δεν είναι τυχαίο που επιστήμονες και ερασιτέχνες από όλο τον κόσμο επισκέπτονται κάθε χρόνο για τις μελέτες τους την Κερκίνη.

Η παρόχθια βλάστηση με παραποτάμια δάση από άγριες ιτιές, τα νούφαρα που επιπλέουν σε έκταση χιλιάδων στρεμμάτων, η μεγάλη ποικιλία ψαριών, τα βουβάλια που κολυμπούν στα ήσυχα νερά της λίμνης, αλλά και ο υπέροχος ορίζοντας από τα γύρω βουνά, χαρίζουν στο τόπο μια γοητεία μοναδική.

Ο επισκέπτης μπορεί να βρει γαλήνη, απολαμβάνοντας το τοπίο στην απέραντη ησυχία που διακόπτεται μονάχα από τις κραυγές των πουλιών, αλλά και να διασχίσει τη λίμνη με κανό ή να περιηγηθεί με ποδήλατο κοντά στις όχθες. Υπάρχουν υποδομές για βαρκάδες, εξορμήσεις με 4Χ4, ιππασία, τοξοβολία, ορειβασία, ψάρεμα, αλλά πάντα την παράσταση κλέβει ο χορός τον φλαμίνγκο, που επισκέπτονται τη λίμνη για να ξεχειμωνιάσουν σε πληθυσμούς που φτάνουν τις οκτώ με δέκα χιλιάδες.

Βρείτε στον χάρτη